សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់បណ្តាញអង្គការថ្នាក់តំបន់៖ កម្ពុជាជម្រុញអោយពិចារណារឡើងវិញចំពោះចំណងមិត្តភាពកម្ពុជា ចិនទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយដីធ្លី ដើម្បីសង្រ្គោះពលរដ្ឋអំឡុងការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ១៩

Share to let the other know the story too ចែក​រំលែក​ពត៌មាន​
Share

Stop the crackdown against communities fighting for land in Preah Vihear, Cambodia! Resist repression, resist landgrabbing!

Share to let the other know the story too ចែក​រំលែក​ពត៌មាន​
Share