ការតស៊ូយូអង្វែងរបស់សហគមន៍ខេត្តព្រះវិហារ ជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅចិនដែលរំលោភដីធ្លី

ថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ | សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដល់សារពត៌មាន
(Read in English)

របាយការណ៍​ថ្មី​មួយ​បង្ហាញ​អំពី​ផលប៉ះពាល់​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ​លើ​សហគមន៍​នៅ​ខេត្តព្រះវិហារ ​បណ្តាល​មក​ពីការរំលោភដីធ្លី។ ​របាយការណ៍នេះទំលាយរបៀបដែលក្រុមហ៊ុនចិន ក្រោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទាក់ទាញដើម្បីធ្វើការវិនិយោគលើវិស័យកសិឧស្សាហកម្មនៅក្នុងប្រទេស បានរំលោភលើសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់បណ្តាសហគមន៍ ថែមទាំងបំផ្លាញជីវភាពរបស់ពួកគាត់ និង បំផ្លាញបរិស្ថាន ក្នុងរយៈពេល ០៦ ឆ្នាំកន្លងមក។ Continue reading “ការតស៊ូយូអង្វែងរបស់សហគមន៍ខេត្តព្រះវិហារ ជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅចិនដែលរំលោភដីធ្លី”

Share to let the other know the story too ចែក​រំលែក​ពត៌មាន​
Share

The impact of economic land concessions on indigenous communities in Preah Vihear Province, Cambodia

Land conflict is an ongoing issue that continues to cause human rights abuse across Cambodia. The widespread granting of land to businesses has seen a new wave of land dispossession across the country. This is in accordance with movements of increasing large-scale land acquisitions (LSLAs) across many developing nations. The effects of such land acquisitions are particularly severe in rural areas and amongst indigenous communities. Indigenous communities are increasingly coming under threat as the land they rely on for survival is sold for economic purposes that benefit the country’s elite at their expense. While land conflict in Cambodia is not new, the increasing incidence of land conflict as a result of economic land concessions (ELCs) is worsening and the impact on increasingly marginalised communities warrants immediate attention.

The ELCs in Preah Vihear Province reflect the systematic violations of land rights that take place across many other rural parts of Cambodia. Yet, little attention has been paid to the impacts of land concessions in Preah Vihear. In this report, we focus on ELCs granted in 2011 to five Chinese companies: Lang Feng, Rui Feng, Heng Yue, Heng Rui and Heng Nong. We explore the impact of these five ELCs on indigenous communities. Through our fieldwork, which consists of group interviews and household surveys in the affected districts of Chhaeb, Chey Sen and Tbeng Meanchey, we aim to make a case against these ELCs by sharing the voices of the area’s indigenous communities to demonstrate the many injustices that are occurring over land rights. In doing so, we endeavour to advocate for the protection of indigenous peoples in Preah Vihear Province, and throughout Cambodia.

Our report first examines LSLAs and some key criticisms made against them. We then focus on the issue of ELCs in Cambodia. This includes a brief overview of Cambodia’s history, the rise of ELCs, and the laws and policies currently in place to regulate land issues in Cambodia. Second, we present findings from our fieldwork that highlight the severe and widespread impacts that the ELCs are having on indigenous communities. These impacts include, but are not limited to, harm to community livelihoods, environmental degradation, erosion of indigenous culture, and a failure of the many perceived economic benefits of ELCs to reach these affected indigenous communities. Third, we discuss the limitations of the current legal system and existing land titling mechanisms which are inadequate in protecting the indigenous communities of Preah Vihear. In addition, we examine the companies’ breaches of their legal obligations and their failures to fulfil the necessary requirements for the granting of ELCs. Future strategies to reform land issues in Cambodia are then discussed, where we call for the abolishment of the current ELC system and a move towards investment in land which prioritises Cambodia’s indigenous and rural populations. Lastly, we provide recommendations to non-government organisations (NGOs) in Preah Vihear Province and throughout Cambodia, the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), the Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction (MLMUPC), companies that have been granted ELCs in Cambodia, and the Royal Government of Cambodia (RGC).

Share to let the other know the story too ចែក​រំលែក​ពត៌មាន​
Share

PKH Gave away 8 Smart Phones to Communities

PKH gives away 8 smart phones to the communities from the 8 villages.

PKH – Ponlok Khmer (PKH), on April 03, 2017, gave away 8 smart phone to the communities from 9 villages of Preah Vihear Province-they are Pramé, Boh Thom, Tuol Thnong, Samrong, Chok Chey, Bor, Kok and Sambo after

PKH gives smart phone to community's members from Pramé and Srae Preang.
PKH gives smart phone to community’s members from Pramé and Srae Preang.

gave other 3 smart phone, on March 30, 2017, to the communities from Pramé and Srae Preang.

These giveaway smartphones gave to them in the aim of serving their communities by spreading events happen in their regions to the country and the world.

Share to let the other know the story too ចែក​រំលែក​ពត៌មាន​
Share