អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ចំនួន​បី អំពាវនាវ​ឲ្យ​លុប​ចោល​ការផ្តល់​ដី​សម្បទាន​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ចិន​នៅ​ខេត្ត​ព្រះវិហារ

Share to let the other know the story too ចែក​រំលែក​ពត៌មាន​
Share