ហ្វូង​សត្វ​ទន្សោងថត​បានដោយសហគមន៍​កំពង់​ស្រណោះ

ក្រៅពីគាំទ្រសហគមន៍ព្រៃឈើ​ក្នុងការរៀបចំដំណើរការនិយ័ត្តកម្ម និងផែនការគ្រប់គ្រងព្រៃសហគមន៍​ អង្គការពន្លកខ្មែរ បានគាំទ្រ​ និងលើកទឹកចិត្តសហគមន៍ក្នុងការការពារ និងអភិរក្សព្រៃឈើ និងជីវចម្រុះ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាហ្វូងសត្វទន្សោងដែលសហគមន៍កំពង់ស្រណោះថតបានដោយផ្ទាល់ដៃក្នុងព្រៃសហគមន៍ អំឡុង​ពេលពួកគាត់ចុះល្បាតព្រៃកាលពីថ្ងៃទី ០១ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ២០១៧ ។

Besides supporting the Community Forestry (CF) on Legalization and Community Forestry Management Plan (CFMP) preparation, Ponlok Khmer also has been supporting and encouraging the CF communities on the forest and biodiversity protection and conservation.

Here is the herd of Banteng wildlife which the committees and members of Kampong Sranoh CF community captured by themselves during of forest patrolling on 1st April, 2017.

Captured by Mr. Meas Lin and Kourng Phon who are the committees of Kampong Sranoh CF community, Kampong Sraloa village ( Preah Vihear).
Share to let the other know the story too ចែក​រំលែក​ពត៌មាន​
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *