សិក្ខាសាលាពិគ្រោះ​យោបល់​ស្ដីពី ផែន​ការ​យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ ស៊ី អ៊ិន អេ និងកិច្ចប្រជុំ​សម្របសម្រួលដៃគូ

តើ ស៊ីអ៊ិន​អេ បង្កើត​ឡើង​ពេលណា? អ្នក​ណាជាអ្នក​បង្កើត? មាន​សមាជិក​ប៉ុន្មាននាក់? បង្កើត​ឡើង​ដើម្បីអ្វី?

សូម​តាម​ដាន​វីដេអូរ​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​ស្វែង​យល់​ពី​ប្រវត្ត​របស់ ស៊ី អ៊ិន អេ។

ថត​ដោយ កាន់ សីហា | Tue, May 19th, 2015

Share to let the other know the story too ចែក​រំលែក​ពត៌មាន​
Share