សិក្ខា​សាលា​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ស្ដី​អំពីការ​អនុវត្ត​ដំណើរការ និង​និតិ​វិធីនៃ​ការកំណត់ អត្ត​សញ្ញាណ​ចុះ​បញ្ជី​សហគមន៍​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​ជានិតិ​បុគ្គល

IMG_4377

ដោយ ល.កាន់ សីហា | IT & WD
ថ្ងៃ ព្រហស្បិ៍ ទី ៣០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥

សាលាខេត្ត​ព្រះវិហារ – នៅ​ថ្ងៃទី​៣០ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ នេះនៅ​សាលាខេត្ត​ព្រះវិហារមាន​សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វ​ផ្សាយ ស្ដីពីស្ដី​អំពីការ​អនុវត្ត​ដំណើរការ និង​និតិ​វិធីនៃ​ការកំណត់ អត្ត​សញ្ញាណ​ចុះ​បញ្ជី​សហគមន៍​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​ជានិតិ​បុគ្គល​មួយ​ ដែល​រៀប​ចំឡើង និង​គាំទ្រថវិការ​ដោយ អង្គការ​​ពន្លក​ខ្មែរ អង្គការDPA អង្គការOPKC និង អង្គការILO ។
អ្នក​ចូល​រួម​មាន ឯក​ឧត្តម​អភិបាល​ នៃ​គណៈអភិបាល​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ  តំណាង​ក្រសួង​ពាក់​ព័ន្ធ ភ្ញៀវ​កិត្តិយសជាតិ និង​អន្តរជាតិ និង​ បង​ប្អូន​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគតិច។

សិក្ខាសាសា​នេះ មាន​គោល​IMG_4384ដៅអោយ​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​យល់ពីការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​គោល​នយោបាយ​ជាតិ និង​សិទ្ធិ​​ស្ដី​ពី​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច

Share to let the other know the story too ចែក​រំលែក​ពត៌មាន​
Share